1. Máy chủ:

– Hệ quản trị CSDL SQL Server 2012:

2. Máy trạm:

– Phần mềm ArcGIS Engine 10.1:

– Phần mềm quản lý CSDL KBT Láng Sen:


Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét