BÀI 9. EXCEL VBA OBJECTS PHẦN 2 – ĐỐI TƯỢNG WORKBOOK

BÀI 9. EXCEL VBA OBJECTS PHẦN 2 – ĐỐI TƯỢNG WORKBOOK

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về đối tượng (Objects) trong VBA, Workbook là một đối tượng quan trọng trong Excel VBA. Workbook là đối tượng nên nó có thuộc tính (Propertys) và phương pháp (Methods)

Khi bạn tạo một file excel hoặc mở một file excel có sẵn thì nó là một workbook (object)

Khi có nhiều file excel đang được mở thì tập hợp các file đó là workbooks (object…