Bài 8.  EXCEL VBA OBJECT PHẦN 1 – GIỚI THIỆU

Bài 8. EXCEL VBA OBJECT PHẦN 1 – GIỚI THIỆU

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình ngày nay đều được gọi là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mặc dù Excel VBA không phải là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thực sự. Đối tượng trong VBA là một cái gì đó giống như một công cụ có các phương thức và thuộc tính…

Bài 7      Select case…… End case

Bài 7 Select case…… End case

Select case…… End case cũng thường được dùng cho những câu lệnh điều kiện, như bài trước chúng ta cũng làm quen với câu lệnh điều kiện If, tuy nhiên nếu phải làm việc với nhiều lựa chọn thì câu lệnh điều kiện if sẽ quá cồng kềnh, trong trường hợp đó chúng ta sẽ sử dụng lệnh Select case…

Bài 6 Cách dùng  Do……Loop

Bài 6 Cách dùng Do……Loop

Có 4 loại vòng lập DO … Loop
a) Do While condition
Block of one or more VB statements
Loop
b) Do
Block of one or more VB statements
Loop While condition
c) Do Until condition
Block of one or more VB statements
Loop
d) Do
Block of one or more VB statements
Loop Until condition…

Bài 5 Cách dùng vòng lập For  … Next Loop

Bài 5 Cách dùng vòng lập For … Next Loop

– Vòng lập rất hay được sử dụng trong VBA hay trong các ngôn ngữ khác vì chúng ta có thể lấy tất cả các dữ liệu thông qua nó.

– Có 2 loại vòng lập: For … Next loop và Do … Loop

– Trong bài này chúng ta có tìm hiểu kỹ vòng lập For … Next Loop…

Bài 4 Dùng if then else trong VBA

Bài 4 Dùng if then else trong VBA

If Điều kiện 1 Then
Biểu thức 1
Elseif Điều kiện 2 then
Biểu thức 2
Else
Biểu thức 3
End If…