Color trong Excel VBA

Color trong Excel VBA

Màu trong excel VBA: interior, font, background interior font HTML bgcolor= Red< Green Blue Color Black [Color 1] #000000 #000000 0 0 0 [Black] White [Color 2] #FFFFFF #FFFFFF 255 255 255 [White] Red [Color 3] #FF0000 #FF0000 255 0 0 [Red] Green [Color 4] #00FF00 #00FF00 0 255 0 [Green] Blue [Color 5] #0000FF #0000FF…

Bài 11 Đối tượng Range trong Excel VBA

Bài 11 Đối tượng Range trong Excel VBA

Range là một đối tượng (Object) trong Excel VBA, Range có thể là một cell hoặc nhiều cell (ô), Range là một thuộc tính của sheet, một sheet có thể có nhiều Range nhưng một Range thì chỉ có một sheet…

BÀI 10. EXCEL VBA OBJECTS PHẦN 3 –ĐỐI TƯỢNG  WORKSHEET

BÀI 10. EXCEL VBA OBJECTS PHẦN 3 –ĐỐI TƯỢNG WORKSHEET

Cũng tương tự như đối tượng Workbook mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bài số 9. Worksheet là một đối tượng (Object), do đó nó cũng có các propertys và methods.

Chúng ta đã biết trong một file excel thì có nhiều sheet, sheet ở đây chính là viết tắt của đối tượng worksheet và nhiều sheet ở đây gọi là đối tượng worksheets.

Một vài các thuộc tính mà chúng ta hay dùng và các bạn sử dụng excel cũng đã quen biết đó là Nane, Columns, rows, cells, count, column width…

BÀI 9. EXCEL VBA OBJECTS PHẦN 2 – ĐỐI TƯỢNG WORKBOOK

BÀI 9. EXCEL VBA OBJECTS PHẦN 2 – ĐỐI TƯỢNG WORKBOOK

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về đối tượng (Objects) trong VBA, Workbook là một đối tượng quan trọng trong Excel VBA. Workbook là đối tượng nên nó có thuộc tính (Propertys) và phương pháp (Methods)

Khi bạn tạo một file excel hoặc mở một file excel có sẵn thì nó là một workbook (object)

Khi có nhiều file excel đang được mở thì tập hợp các file đó là workbooks (object…

Bài 8.  EXCEL VBA OBJECT PHẦN 1 – GIỚI THIỆU

Bài 8. EXCEL VBA OBJECT PHẦN 1 – GIỚI THIỆU

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình ngày nay đều được gọi là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mặc dù Excel VBA không phải là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thực sự. Đối tượng trong VBA là một cái gì đó giống như một công cụ có các phương thức và thuộc tính…