Bài 11 Đối tượng Range trong Excel VBA

Bài 11 Đối tượng Range trong Excel VBA

Range là một đối tượng (Object) trong Excel VBA, Range có thể là một cell hoặc nhiều cell (ô), Range là một thuộc tính của sheet, một sheet có thể có nhiều Range nhưng một Range thì chỉ có một sheet…