Bài 8.  EXCEL VBA OBJECT PHẦN 1 – GIỚI THIỆU

Bài 8. EXCEL VBA OBJECT PHẦN 1 – GIỚI THIỆU

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình ngày nay đều được gọi là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mặc dù Excel VBA không phải là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thực sự. Đối tượng trong VBA là một cái gì đó giống như một công cụ có các phương thức và thuộc tính…