Phần mềm E.Map được xây dựng theo công nghệ của hãng ESRI, là một phần mềm cho phép kết hợp với các phần mềm chuyên đề khác để quản lý dữ liệu theo từng lĩnh vực cụ thể. Phần mềm EMapVN cung cấp một số chức năng chính như:

Quản lý CSDL không gian

– Hiển thị bản đồ

– Mở các bản đồ trực tuyến khác như: bản đồ địa hình, bản đồ biển, bản đồ giao thông,…

– Truy vấn thông tin

– Cập nhật thông tin

– Biên tập bản đồ

– Quản lý thông tin người dùng

– Quản lý số liệu kết quả các đề tài, dự án về biến đổi khí hậu

– Quản lý số liệu thuỷ văn

– Quản lý số liệu về thiên tai và sự cố môi trường


Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét