Bài 2. Làm việc với biến trong VBA

Biến (variables) là gì  là một giá trị dữ liệu có thể thay đổi

Tên biến:

  •  Phải nhỏ hơn 25 ký tự
  •  Không có khoảng trống
  • Không được bắt đầu với con số
  • Thời gian sống

Kiểu biến

  • Dim password As String
  • Dim yourName As String *10
  • Dim firstnum As Integer
  • Dim secondnum As Integer
  • Dim total As Integer
  • Dim BirthDay As Date

Kiểu biến số:

Kiểu biến số
Kiểu biến số

Kiểu biến chuối:

Kiểu biến chuỗi
Kiểu biến chuỗi

Toán tử

Toán tử trong VBA
Toán tử trong VBA

Ví dụ:

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim YourName As String, BirthDay As Date, Income As Currency
YourName = “Alex”
BirthDay = “1 April 1980”
Income = 1000
Range(“A1”) = YourName
Range(“A2”) = BirthDay
Range(“A3”) = Income
End Sub

Hướng dẫn chi tiết


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét