1. Video hướng dẫn cài đặt

2. Video hướng dẫn sử dụng phần bản đồ

3. Hướng dẫn quản trị hệ thông

4. File hướng dẫn sử dụng:

[embeddoc url=”http://tinhocnhatbao.com/wp-content/uploads/2016/12/HUONG-DAN-SU-DUNGBDKH-DN.pdf” viewer=”google”]


Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét