Hướng dẫn sử dụng phần mềm EmapVN_QI

I.  Cài đặt Phần mềm

II. Tính chỉ số WQI, AQI

III. Tuỳ chỉnh biểu đồ trong phần mềm 

IV. Chức năng tự loại bỏ và chọn chỉ tiêu đánh giá WQI, AQI

 


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét