Phần mềm EmapVN_QI

Bộ cài đặt phần mềm EmapVN_QI:

Phần mềm EMapVN_QI: https://drive.google.com/file/d/0B1aEMqnWwJnHM1lFMl9KanlRNXc/view

Phần mềm yêu cầu bộ Framework 4.0 trở lên

Framwork 4.0: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét