Danh mục dự án

TT Đề tài/dự án Thời gian Đơn vị thực hiện Nội dung thực hiện
01 Dự án xây dựng CSDL quản lý môi trường Tỉnh Cà Mau 2009-2010 Trung tân CNTT Địa lý và Môi trường (Ditagis) – Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM – Tìm hiểu và xây dựng quy trình nghiệp vụ.

– Chuẩn hóa dữ liệu không gian và thuộc tính vào CSDL.

– Viết báo cáo kết quả thực hiện dự án.

02 Dự án đánh giá hiện trạng và quy hoạch môi trường, xây dựng CSDL Môi trường phục vụ quản lý trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang 2010-2011 TT kỹ thuật môi trường – Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam – Xây dựng danh mục CSDL.

– Chuẩn hóa dữ liệu vào CSDL.

– Báo cáo thực hiện kết quả xây dựng CSDL.

 

03 Dự án đánh giá hiện trạng môi trường và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường lưu vực sông Hậu. 2011-2012 TT kỹ thuật môi trường – Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam – Xây dựng danh mục CSDL.

– Chuẩn hóa dữ liệu vào CSDL.

-Xây dựng công cụ quản lý  trên phần mềm ArcMap 9.3 của ang ESRI.

– Báo cáo thực hiện kết quả xây dựng CSDL.

04 Chuyên đề xây dựng CSDL đất ngập nước phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường khu vực đất ngập nước tỉnh Cà Mau 2011-2012 TT kỹ thuật môi trường – Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam – Thiết kế và xây dựng CSDL.

– Xây dựng công cụ quản lý  trên phần mềm ArcMap 9.3 của ang ESRI.

– Chuyển giao công nghệ.

05 Dự án đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, xây dựng các kịch bản bđkh và nước biển dâng tỉnh Sóc Trăng 2012-2013 TT kỹ thuật môi trường – Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam – Xây dựng CSDL

– Xây dựng công cụ quản lý  trên phần mềm ArcMap 10 của ang ESRI.

– Chuyển giao công nghệ.

06 Xây dựng CSDL phần mềm quản lý mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Bến Tre 2012 TT kỹ thuật môi trường – Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam – Thiết kế và xây dựng CSDL

– Thiết kế và xây dựng phần mềm trên bộ thư viện ArcObject 10 của ang ESRI.

– Chuyển giao công nghệ.

07 Dự án quy hoạch Tài nguyên nước tỉnh Bình Phước năm 2015 -2020 2012-2013 TT kỹ thuật môi trường – Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam – Thiết kế và xây dựng CSDL.

– Xây dựng công cụ quản lý  trên phần mềm ArcMap 10.1 của ang ESRI.

– Chuyển giao công nghệ.

08 Điều tra, thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường vùng biển, ven biển và hải đảo tỉnh Quảng Bình 2013-2014 TT kỹ thuật môi trường – Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam – Thiết kế và xây dựng CSDL

– Thiết kế và xây dựng phần mềm trên bộ thư viện ArcObject 10.1 của hãng ESRI.

– Chuyển giao công nghệ.

09 Dự án Điều tra, khảo sát hiện trạng đa dạng sinh học và xây dựng các giải pháp bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu 2013 TT kỹ thuật môi trường – Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam – Thiết kế và xây dựng CSDL

– Thiết kế và xây dựng phần mềm trên bộ thư viện ArcObject 10.1 của hãng ESRI.

– Chuyển giao công nghệ.

10 Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Cà Mau 2013-2014 TT kỹ thuật môi trường – Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam – Thiết kế và xây dựng CSDL

– Thiết kế và xây dựng phần mềm trên bộ thư viện ArcObject 10.1 của hãng ESRI.

– Chuyển giao công nghệ.

11 Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường phục vụ công tác bảo vệ Môi trường tỉnh Bạc Liêu 2013 TT kỹ thuật môi trường – Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam – Thiết kế và xây dựng CSDL

– Thiết kế và xây dựng phần mềm trên bộ thư viện ArcObject 10.1 của hãng ESRI.

– Chuyển giao công nghệ.

12 Dự án Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh phục vụ công tác ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 2014-2015 Viện Môi trường và  Tài nguyên – Đại học Quốc gia Tp.HCM – Thiết kế và xây dựng CSDL

– Thiết kế và xây dựng phần mềm trên bộ thư viện ArcObject 10.1 của hãng ESRI.

– Chuyển giao công nghệ.

13 Xây dựng Cơ sở dữ liệu phục vụ đánh giá tác động của BĐKH tại Đồng Nai 2015 Viện Môi trường và  Tài nguyên – Đại học Quốc gia Tp.HCM – Thiết kế và xây dựng CSDL

– Thiết kế và xây dựng phần mềm trên bộ thư viện ArcObject 10.1 của hãng ESRI.

– Chuyển giao công nghệ.

14 Xây dựng phần mềm quản lý quy trình quan trắc cho phòng thí nghiệm – Viện Môi trường và  Tài nguyên 2015 Viện Môi trường và  Tài nguyên – Đại học Quốc gia Tp.HCM – Thiết kế và xây dựng CSDL

– Thiết kế và xây dựng phần mềm bằng công cụ Visual Studio 2015.

– Chuyển giao công nghệ.

15 Xây dựng CSDL về chất độc hoá học DIOXIN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 2016 Viện Môi trường và  Tài nguyên – Đại học Quốc gia Tp.HCM – Thiết kế và xây dựng CSDL

– Thiết kế và xây dựng phần mềm bằng công cụ Visual Studio 2015.

– Chuyển giao công nghệ.

16 Tránh thích ứng ngược với Biến đổi khí hậu thông qua canh tác nông nghiệp thông mình với khí hậu và phục hồi các sinh cảnh đất ngập nước ở Khu Bảo tồn Đất ngập nước Láng Sen 2016 Viện Môi trường và  Tài nguyên – Đại học Quốc gia Tp.HCM – Thiết kế và xây dựng CSDL

– Thiết kế và xây dựng phần mềm bằng công cụ Visual Studio 2015.

– Chuyển giao công nghệ.

17 Xử lý dữ liệu quy hoạch Tp HCM từ bản đồ CAD sang định dạng File geodatabase 2017 Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin naiscorp – Xây dựng công cụ chuyển đổi dữ liệu

– Thực hiện chuyển đổi dữ liệu

– Biên tập và đẩy dữ liệu lên ArcGIS server


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét