Công cụ gộp các đối tượng gần nhau có cùng thuộc tính

Trong bài Viết này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn sử dụng một công cụ khá tuyệt vời, Đó là công cụ có tên Gộp các đối tượng gần nhau và có cùng một thuộc tính, Nghe thì có vẻ công cụ này đượcc các phần mềm GIS xây dựng rồi nhưng có một điểm khác biệt ở đây là trong các công cụ như dissolve trong toolbox hay merge trong mapinfo thì chỉ cho chúng ta gộp toàn bộ các đối tượng lại với nhau, không cho chúng ta gộm các đối tượng cùng thuộc tính nào đó mà ở gần nhau.

Trong công việc mình hay thấy cần phải sài cộng cụ này là gộp các loại đất để thực hiện bản đồ quy hoạch hay hiện trạng

Để mở công cụ, Từ menu EmapVN 5 chọn Xử lý đối tượng không gian –> Gộp các đối tượng gần nhau và có cùng thuộc tính, xuất hiện giao diện

Gộp các đối tượng có cùng thuộc tính và gần nhau

  1. Mở lớp dạng vùng cần xử lý vào ArcMap –> nhấn nút làm mới để load layer vào list, chọn lớp xử xý trong list này
  2. Chọn cột mà ta các đối tượng cần gộp có cùng thuộc tính
  3. Check các option để thuận tiện cho công việc của mình
  4. Bật chế độ chỉnh sửa lên
  5. Bấp phím Thực hiện
  6. Và Đây là kết quả trước thực hiện và sau thực hiện

Trước thực hiện

Gộp đối tượng trước xử lý
Gộp đối tượng trước xử lý

Kết quả sau xử lý

Gộp đổi tượng kết quả sử lý
Gộp đổi tượng kết quả xử lý

Chúc các bạn thực hiện thành công


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét