BÀI 9. EXCEL VBA OBJECTS PHẦN 2 – ĐỐI TƯỢNG WORKBOOK

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về đối tượng (Objects) trong VBA, Workbook là một đối tượng quan trọng trong Excel VBA. Workbook là đối tượng nên nó có thuộc tính (Propertys)  và phương thức(Methods)

Khi bạn tạo một file excel hoặc mở một file excel có sẵn thì nó là một workbook (object)

Khi có nhiều file excel đang được mở thì tập hợp các file đó là workbooks (object)

1. Thuộc tính (Propertys) Workbook

Xác định một workbook bằng cách:

Workbook = workbooks(i)

Nếu bạn muốn lấy chính cái workbook đang thao tác thì

              Workbook = thisWorkbook

– Mở Objects browser lên và tìm đến workbook

Propertys, methods of object
Propertys, methods of object

Từ cửa sổ trên chúng ta sẽ thấy được các thuộc tính của workbook và phương thức của nó

Ví dụ:

– Thuộc tính name

Private Sub CommandButton1_Click()

MsgBox Workbooks(1).Name

Or

MsgBox ThisWorkbook.Name

End Sub

– Thuộc tính path

Private Sub CommandButton1_Click ()

MsgBox ThisWorkbook.Path

Or

MsgBox Workbooks (“workbook_object1.xls”).Path

End Sub

– Thuộc tính fullname

Private Sub CommandButton1_Click ()

MsgBox ThisWorkbook.FullName

Or

MsgBox Workbooks(“workbook_object1.xls”).Fullname

End Sub

2. Phương thức(methods) của workbook

Các phương pháp của workbook ta hay sử dụng như Save, SaveAs, Open, Close và còn nhiều phương pháp khác

Ví dụ:

Private Sub CommandButton1_Click()

            ‘Mở file

Workbooks.Open (“File Name”)

‘Lưu file

fName = Application.GetSaveAsFilename

ThisWorkbook.SaveAs Filename:=fName

‘Đóng file

Workbooks (i).Close

End Sub

Hướng dẫn sử dụng chi tiết tại video:


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét