Bài 8. EXCEL VBA OBJECT PHẦN 1 – GIỚI THIỆU

  1.  Objects trong VBA excel.

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình ngày nay đều được gọi là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mặc dù Excel VBA không phải là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng thực sự. Đối tượng trong VBA là một cái gì đó giống như một công cụ có các phương thức và thuộc tính.

Ví dụ, một Worksheet Excel là một đối tượng, Cell trong một bảng tính là một đối tượng, Rang là một đối tượng, phông chữ của cell là một đối tượng, nút lệnh là một đối tượng, và Một hộp văn bản là một đối tượng và nhiều hơn nữa

Objects in Excel VBA
Objects in Excel VBA
  • Để xem tất cả các objects hiện có trong VBA hay trong workbook bạn đang mở, bạn Click vào nút Objects Browser và kết quả
Objects browser trong Excel VBA
Objects browser trong Excel VBA

2. Thuộc tính của Object

Thuộc tính của Object hay còn gọi là Property là đặc tính của đối tượng  ví dụ như Value là thuộc tính của Cells hay của Range

Private Sub CommandButton1_Click()

Range(“A1:A6”).Value = 10   ‘ Value là thuộc tính của range, Đôi khi value không cần viết ra

Or

Range(“A1:A6”) = 10

End Sub

Một object cũng có thể là property của đối tượng khác

Range(“A1:A3”).Cells(1, 1).Interior.Color = vbYellow  ‘cells ;à property của Range

Thuộc tính thì có thể được gán (Set) hoặc chỉ có thể đượng đọc (Get)

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim tcount As Integer
tcount = Range(“A1:A6”).count  ‘count chỉ có thể đọc
Range(“A10”).value = tcount  ‘value thì có thể được gán hoặc được đọc

End Sub

3. Phương thức

Các object ngoài các property cũng có các phương thức ví dụ Range(A1).Clear thì Clear là một phương thức, phương thức cũng có thể trả về một giá trị

Ví dụ:

Private Sub CommandButton1_Click()

Range(“A1:A6”).ClearContents  ‘ClearContents   là một phương thức

or

Sheet1.Cells.ClearContents

or

Sheet1.Cells.ClearFormats

or

Range(“A1:A5”).Select

or phước thức trả về giá trị

Range(“A1”)=1
Range(“A2”)=2
Range(“A1:A2”).AutoFill Destination:=Range(“A1:A10”) ‘Range(“A1:A10”) là giá trị được trả về

End Sub

 

Để hiểu rõ hơn các bạn xem video hướng dẫn dưới đây:


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét