Bài 7 Select case…… End case

Select case…… End case cũng thường được dùng cho những câu lệnh điều kiện, như bài trước chúng ta cũng làm quen với câu lệnh điều kiện If, tuy nhiên nếu phải làm việc với nhiều lựa chọn thì câu lệnh điều kiện if sẽ quá cồng kềnh, trong trường hợp đó chúng ta sẽ sử dụng lệnh Select case.

Cấu trúc lệnh:
Select Case variable
Case value 1
Statement
Case value 2
Statement
Case value 3
Statement
Case Else
Statement
End Select
Ví dụ
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim Diem As Single
Dim Xeploai As String
Diem = Cells(1, 1).Value
Select Case mark
Case 0 To 20
Xeploai = “F”
Case 20 To 29
Xeploai = “E”
Case 30 To 39
Xeploai = “D”
Case 40 To 59
Xeploai = “C”
Case 60 To 79
Xeploai = “B”
Case 80 To 100
Xeploai = “A”
Case Else
Xeploai = “Loi!”
End Select
Cells(1, 2) = Xeploai
End Sub

Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét