Bài 6 Cách dùng Do……Loop

Trong bài trước chúng ta đã làm quen với For … Next Look. Bài này chúng ta sẽ làm quen với các vòng lập khác như do look, có 4 loại vòng lập

Có 4 loại vòng lập DO … Loop
a) Do While condition
Block of one or more VB statements
Loop
b) Do
Block of one or more VB statements
Loop While condition
c) Do Until condition
Block of one or more VB statements
Loop
d) Do
Block of one or more VB statements
Loop Until condition
Ví dụ

Ví dụ 1
Dim counter, sum As Integer
‘To set the alignment to center
Range(“A1:C11”).Select
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenter
End With

Cells(1, 1) = “X”
Cells(1, 2) = “Y”
Cells(1, 3) = “X+Y”

Do While counter < 10
counter = counter + 1
Cells(counter + 1, 1) = counter
Cells(counter + 1, 2) = counter * 2
sum = Cells(counter + 1, 1) + Cells(counter + 1, 2)
Cells(counter + 1, 3) = sum
Loop
Ví dụ 2
Dim counter As Integer
Do
counter = counter + 1
Cells(counter, 1) = counter
Loop While counter < 10
Ví dụ 3

Dim counter As Integer
Do Until counter = 10
counter = counter + 1
Cells(counter, 1) = 11 – counter
Loop
Ví dụ 4
Dim counter As Integer
Do
counter = counter + 1
Cells(counter, 1) = 11 – counter
Loop Until counter = 10

Hướng dẫn chi tiết


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét