Bài 5 Cách dùng vòng lập For … Next Loop

– Vòng lập rất hay được sử dụng trong VBA hay trong các ngôn ngữ khác vì chúng ta có thể lấy tất cả các dữ liệu thông qua nó.

– Có 2 loại vòng lập: For … Next loop và Do … Loop

– Trong bài này chúng ta có tìm hiểu kỹ vòng lập For … Next Loop

For counter=startNumber to endNumber (Step increment) 

    One or more VB statements 

Next

Ví dụ 1

Dim i As Integer

For i = 0 To 10 Step 1

Cells(i + 1, 1) = i

Next

Ví dụ 2

Dim i As Integer

For i = 1 To 15 Step 2

Cells(i, 1).Value = i

Next

Ví dụ 3

Dim i As Integer

For i = 1 To 15

Cells(i, 1) = i

If  i >= 10 Then

Exit For

End If

Next

Ví dụ 4

Dim i, j As Integer

For i = 1 To 10

For j = 1 To 5

Cells (i, j) = i + j

Next j

Next i

Ví dụ 5

Dim i, counter As Integer

For i = 1 To 20

If Cells(i, 2) > 50 Then

counter = counter + 1

Cells(i, 2).Font.ColorIndex = 5

Else

‘do nothing

Cells(i, 2).Font.ColorIndex = 3

End If

Next

Cells(21, 2) = counter

Cells(22, 2) = 20 – counter

Hướng dẫn chi tiết


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét