Bài 4 Dùng if then else trong VBA

Cấu trúc lệnh

If Điều kiện 1 Then
Biểu thức 1
Elseif  Điều kiện 2  then
Biểu thức 2
Else
Biểu thức 3
End If


Điều kiện

  • Toán tử

=  bằng

> Lớn hơn

< nhỏ hơn

>= Lớn hơn hoặc bằng

<= Nhỏ hơn hoặc bằng

<> khác

  • Logic

And  Và

or Hoặc

Xor cả 2 đúng hoặc sai là đúng

Not phủ định


Ví dụ 1

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim firstnum, secondnum As Single

firstnum = Cells(1,1).Value

secondnum = Cells(1,2).Value

If firstnum>secondnum Then

  MsgBox “ The first number is greater than the second number”

If firstnum<secondnum Then

  MsgBox “ The first number is less than the second number”

Else

  MsgBox “ The two numbers are equal ”

End If

End Sub

Ví dụ 2

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim mark As Integer

Dim grade As String

mark = Int(Rnd * 100)

Cells(1, 1).Value = mark

If mark < 20 And mark >= 0 Then

grade = “F”

Cells(2, 1).Value = grade

ElseIf mark < 30 And mark >= 20 Then

grade = “E”

Cells(2, 1).Value = grade

ElseIf mark < 40 And mark >= 30 Then

grade = “D”

Cells(2, 1).Value = grade

ElseIf mark < 50 And mark >= 40 Then

grade = “C-“

Cells(2, 1).Value = grade

ElseIf mark < 60 And mark >= 50 Then

grade = “C”

Cells(2, 1).Value = grade

ElseIf mark < 70 And mark >= 60 Then

grade = “C+”

Cells(2, 1).Value = grade

ElseIf mark < 80 And mark >= 70 Then

grade = “B”

Cells(2, 1).Value = grade

ElseIf mark <= 100 And mark > -80 Then

grade = “A”

Cells(2, 1).Value = grade

End If

End Sub

Hướng dẫn chi tiết


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét