Bài 3 Hàm Msgbox và hàm inputbox

1) Hàm MsgBox

Hàm Msgbox là một hàm có chức năng thông báo cho người dùng và cho người dùng chọn lựa kết quả hay phương pháp thực hiện

msgbox
msgbox

Thành phần trong hàm Msgbox

Phần/Part

(Miêu tả) Description

prompt
 • Phần nội dung yêu cầu thông báo
 • Giới hạn là 1024 ký tự
 • Nếu nội dung hơn một dòng bạn có thể dùng Chr(13) để xuống dòng
 • Phần này yêu cầu phải được khai báo
buttons
 • Phần này có thể không cần khai báo (trả về kiểu mặc định = 0)
 • Loại buttons
title
 • Phần này có thể không cần khai báo
 •  Là tiêu đề của thông báo
helpfile
 • Phần này có thể không cần khai báo
 • Khai báo đường dẫn file hướng dẫn (*.chm)
context
 • Phần này có thể không cần khai báo
 • Trang trong file (*.chm) cần mở

Các kiểu button trong hàm Msgbox

Constant

Value

Description

vbOKOnly

0

Display OK button only.
vbOKCancel

1

Display OK and Cancel buttons.
vbAbortRetryIgnore

2

Display AbortRetry, and Ignore buttons.
vbYesNoCancel

3

Display YesNo, and Cancel buttons.
vbYesNo

4

Display Yes and No buttons.
vbRetryCancel

5

Display Retry and Cancel buttons.
vbCritical

16

Display Critical Message icon.
vbQuestion

32

Display Warning Query icon.
vbExclamation

48

Display Warning Message icon.
vbInformation

64

Display Information Message icon.
vbDefaultButton1

0

First button is default.
vbDefaultButton2

256

Second button is default.
vbDefaultButton3

512

Third button is default.
vbDefaultButton4

768

Fourth button is default.
vbApplicationModal

0

Application modal; the user must respond to the message box before continuing work in the current application.
vbSystemModal

4096

System modal; all applications are suspended until the user responds to the message box.
vbMsgBoxHelpButton

16384

Adds Help button to the message box
VbMsgBoxSetForeground

65536

Specifies the message box window as the foreground window
vbMsgBoxRight

524288

Text is right aligned
vbMsgBoxRtlReading

1048576

Specifies text should appear as right-to-left reading on Hebrew and Arabic systems

Kết quả trả về từ hàm Msgbox

Constant

Value

Description

vbOK

1 OK

vbCancel

2

Cancel

vbAbort

3

Abort

vbRetry

4

Retry

vbIgnore

5

Ignore

vbYes

6

Yes

vbNo 7

No

2. Hàm InputBox

Hàm Inputbox là một hàm có chức năng yêu cầu cho người dùng nhập thông tin cần truyền

Inputbox

Thành phần trong hàm Inputpox

Phần/Part

(Miêu tả) Description

prompt
 • Phần nội dung yêu cầu thông báo
 • Giới hạn là 1024 ký tự
 • Nếu nội dung hơn một dòng bạn có thể dùng Chr(13) để xuống dòng
 • Phần này yêu cầu phải được khai báo
title
 • Phần này có thể không cần khai báo
 • Là tiêu đề của thông báo
default Giá trị mặt định
Xpos Vị trí cửa sổ thông báo theo trục X
Ypos Vị trí cửa sổ thông báo theo trục Y
helpfile
 • Phần này có thể không cần khai báo
 • Khai báo đường dẫn file hướng dẫn (*.chm)
context
 • Phần này có thể không cần khai báo
 • Trang trong file (*.chm) cần mở

Hướng dẫn chi tiết


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét