Bài 11 Đối tượng Range trong Excel VBA

Range là một đối tượng (Object) trong Excel VBA, Range có thể là một cell hoặc nhiều cell (ô), Range là một thuộc tính của sheet, một sheet có thể có nhiều Range nhưng một Range thì chỉ có một sheet.

Range trong excel, Range trong excel VBA
Range trong excel VBA

1. Thuộc tính – Propertys

  • Thuộc tính Font – Formatting font

Range bao gồm các cell do đó nó có các thuộc tính font, một số thuộc tính font như: name, bold, itatic, underline, Size, Fontstyle, Colorindex, Color những thuộc tính này chúng ta có thể sử dụng cùng với nhau:

Range (“YourRange”).Font.Bold=True
Range (“YourRange”).Font.Italic=True
Range (“YourRange”).Font.Underline=True

Hoặc

Range (“YourRange”).Font.FontStyle=”Bold Italic”

Ví dụ 1

Private Sub CommandButton1_Click()

Range(“A1:A3”).Font.Bold = True
Range(“A1:A3”).Font.Italic = True
Range(“A1:A3”).Font.Underline = True
Range(“A1:A3”).Font.Size = 20
Range(“A1:A3”).Font.FontStyle = “Bold Italic Underline”
Range(“A1:A3”).Font.Name = “Time News Roman”

End Sub

Ví dụ 2: ColorIndex

Private Sub CommandButton2_Click()

Range(“A4:B10”).Font.ColorIndex = 4

End Sub

Ví dụ 4: Formular

Ví dụ 4.1

Range mode

Private Sub CommandButton1_Click()

Range(“A1:B3”).Columns(3).Formula = “=A1+B1”

Range(“A1:B3”).Columns(3).Formula = “=Sum(A1:B1)” ‘ tổng

Range(“A1:B3”).Columns(3).Formula = “=Average(A1:B1)” ‘ giá trị trung bình

End Sub

Ví dụ 4.2

Median in excel

Private Sub CommandButton1_Click()

Range(“A1:E4”).Columns(6).Formula = “=Mode(A1:E1)”  ‘yếu vị trong 1 dòng

Range(“A1:E4”).Columns(6).Formula = “=Median(A1:E1)”  ‘ Giá trị trung bình
Range(“A1:E4”).Columns(6).Font.Bold = True
Range(“A1:E4”).Columns(6).Font.ColorIndex = 3

End Sub

Ví dụ 5: Màu nền Range

Private Sub CommandButton1_Click()
Range(“A1:A3”).Interior.Color = vbYellow
End Sub

2. Phương pháp – The Range Methods

Ví dụ 6: phương pháp Autofill  – Autofill Method 

Private Sub CommandButton1_Click ()

Set myRange = Range (“A1:A2”)
Set targetRange = Range (“A1:A20”)
myRange.AutoFill Destination: =targetRange

End Sub

Ví dụ 7: Select, Copy and Paste Methods

Private Sub CommandButton1_Click ()

Range (“C1:C2”).Select
Selection.Copy
Range (“D1:D2”).Select
ActiveSheet.Paste

End Sub

Ví dụ 7: Copy and PasteSpecial Methods 

Copy past trong excel

Private Sub CommandButton1_Click ()

Range(“C1:C2”).Copy
Range(“D1:D2”).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Range(“E1:E2”).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Range(“F1:F2”).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
Range(“G1:G2”).PasteSpecial Paste:=xlPasteAll

End Sub


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét