BÀI 10. EXCEL VBA OBJECTS PHẦN 3 –ĐỐI TƯỢNG WORKSHEET

1. Thuộc tính sheet – Property of sheet

Cũng tương tự như đối tượng Workbook mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bài số 9. Worksheet là một đối tượng (Object), do đó nó cũng có các propertys và methods.

Chúng ta đã biết trong một file excel thì có nhiều sheet, sheet ở đây chính là viết tắt của đối tượng worksheet và nhiều sheet ở đây gọi là đối tượng worksheets.

Một vài các thuộc tính mà chúng ta hay dùng và các bạn sử dụng excel cũng đã quen biết đó là Nane, Columns, rows, cells, count, column width.

Đối tượng worksheet object
Đối tượng worksheet object

Dưới đây và các ví dụ về propertys của Object worksheet:

Private Sub CommandButton1_Click()

            ‘property name

MsgBox Worksheets(1).Name

‘property count

MsgBox Worksheets.Count

property count of columns

MsgBox Worksheets(1).Columns.Count

‘property count of rows

MsgBox Worksheets(1).Columns.Count

End Sub

2. Phương thức của sheet – Methods of sheet

Một vài các phườn thức:  add, delete, select, SaveAs, copy, pasteand, …

Dưới đây và các ví dụ về mothods của Object worksheet:

Private Sub CommandButton1_Click()

            ‘Method add

Worksheets. Add

‘Method delete

Worksheets. delete

‘Method select

Worksheets(2). Select ‘ sheet 2 sẽ được select

Cell A1 sẽ được chọn

Worksheets (1).Cells (1).Select

Column 1 sẽ được chọn

Worksheets (1).Columns (1).Select

Row 1 sẽ dược chọn

Worksheets (1).Rows (1).Select

‘Copy nội dung của A1

Worksheets(1).Cells(1,1).Select

Selection.Copy

‘Past nội dung của A1 và A2

Worksheets(1).Cells(2,1).Select

ActiveSheet.Paste

End Sub

Xem hướng dẫn video chi tiết


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét