Bài 1. Giới thiệu lập trình VBA trên Excel

VBA (viết tắt của từ Visual Basics Application) là  một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện, thường được dùng để lập trình mở rộng các chức năng cho các phần mềm như Excel, word, v.v.

Để sử dụng VBA chứng ta chạy trương trình Visual basics IDE trong ứng dụng (excel, word, …) và tiến hành xây dựng các chức năng mở rộng cho ứng dụng của bạn.

Nội dung trong bài học của chúng ta gồm:

Bài 1 Giới thiệu về VBA
Bài 2 Làm việc với các biến trong VBA
Bài 3 Dùng Message box and Input box in Excel VBA
Bài 4 Dùng lệnh If….Then….Else in Excel VBA
Bài 5 Vòng lập For……Next Loop
Bài 6 Vòng  Do……Loop
Bài 7 Dùng lệnh Select Case………End Select
Bài 8 Làm việc với đối tượng p.1– Giới thiệu
Bài 9 Làm việc với đối tượng p.2 –The Workbook Object
Bài 10 Làm việc với đối tượng p.3 –The Worksheet Object
Bài 11 Làm việc với đối tượng p.4–The Range Object
Bài 12 Làm việc với Control
Bài 13 Hàm trong VBA
Bài 14 Thủ tục trong VBA
Bài 15 Các phàm xử lý chuỗi
Bài 16 Các hàm xử lý ngày tháng
Bài 17 Xây dựng ví dụ mẫu

 

Hướng dẫn chi tiết tại


Đánh giá:

0 votes, 0 avg. rating

Tags:
Chia sẻ:

Văn Kỳ

Di chuyển đến nhận Xét