Văn Kỳ

Writed 68 posts and 0 comments

Bài 7      Select case…… End case

Bài 7 Select case…… End case

Select case…… End case cũng thường được dùng cho những câu lệnh điều kiện, như bài trước chúng ta…

Bài 6 Cách dùng  Do……Loop

Bài 6 Cách dùng Do……Loop

Có 4 loại vòng lập DO … Loop
a) Do While condition
Block of one or more VB statements
Loop
b) Do
Block of one or more VB…

Bài 5 Cách dùng vòng lập For  … Next Loop

Bài 5 Cách dùng vòng lập For … Next Loop

– Vòng lập rất hay được sử dụng trong VBA hay trong các ngôn ngữ khác vì chúng ta có thể lấy…

Bài 4 Dùng if then else trong VBA

Bài 4 Dùng if then else trong VBA

If Điều kiện 1 Then
Biểu thức 1
Elseif Điều kiện 2 then
Biểu thức 2
Else
Biểu thức 3…

Bài 3 Hàm Msgbox và hàm inputbox

Bài 3 Hàm Msgbox và hàm inputbox

Hàm Msgbox là một hàm có chức năng thông báo cho người dùng và cho người dùng chọn…