Văn Kỳ

Writed 69 posts and 0 comments

Hướng dẫn sử dụng phần mềm EmapVN_QI

Hướng dẫn sử dụng phần mềm EmapVN_QI

I.  Cài đặt Phần mềm II. Tính chỉ số WQI, AQI III. Tuỳ chỉnh biểu đồ trong phần mềm  IV. Chức n…

Phần mềm EMAPVN_QI

Phần mềm EMAPVN_QI

Phần mềm EmapVN_QI là phần được xây dựng phục vụ đánh giá chất lượng môi trường theo quy định c…