Danh mục:

Tin tức

Thông tin công nghệ hàng ngày

Giải thích ký hiệu loại sử dụng đất theo quy định

Giải thích ký hiệu loại sử dụng đất theo quy định

GIẢI THÍCH CÁCH XÁC ĐỊNH LOẠI ĐẤT, LOẠI ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG ĐẤT, LOẠI ĐỐI TƯỢNG QUẢN LÝ ĐẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6…

Danh sách múi chiếu VN2000 theo địa phương

Danh sách múi chiếu VN2000 theo địa phương

Danh sách múi chiếu VN2000 theo địa phương…