Phần mềm quản lý khu bảo tồn: quan trắc môi trường, đa dạng sinh, khí tượng thuỷ văn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý CSDL KBT Láng Sen

I. Hướng dẫn cài đặt [embeddoc url=”http://tinhocnhatbao.com/wp-content/uploads/2016/08/HDSD-CAIDAT.pdf” download=”none”] II…

Tải phần mềm CSDL KBT Láng Sen

1. Máy chủ: – Hệ quản trị CSDL SQL Server 2012: 2. Máy trạm: – Phần mềm ArcGIS Engine 10.1: – Phần mềm quản lý CSDL KBT Láng Sen…