Hỗ trợ quản lý dữ liệu như kịch bản ngập, hiện trạng ngập
Tra cứu thống kê khu vực ngập
phân tích thông tin địa hình