Danh mục:

Lập trình VBA cơ bản trong Excel

khóa học Lập trình VBA cơ bản trong Excel miễn phí

Bài 1. Giới thiệu lập trình VBA trên Excel

Bài 1. Giới thiệu lập trình VBA trên Excel

VBA (viết tắt của từ Visual Basics Application) là một ngôn ngữ lập trình hướng sự kiện, thường được dùng để lập trỉnh mở rộng các chức năng cho các phần m…