Danh mục:

Lập trình VBA cơ bản trong Excel

khóa học Lập trình VBA cơ bản trong Excel miễn phí

Bài 11 Đối tượng Range trong Excel VBA

Bài 11 Đối tượng Range trong Excel VBA

Range là một đối tượng (Object) trong Excel VBA, Range có thể là một cell hoặc nhiều cell (ô), Range là một thuộc tính của sheet, một sheet có thể có nhiều Range nhưng một Range thì ch…

BÀI 10. EXCEL VBA OBJECTS PHẦN 3 –ĐỐI TƯỢNG  WORKSHEET

BÀI 10. EXCEL VBA OBJECTS PHẦN 3 –ĐỐI TƯỢNG WORKSHEET

Cũng tương tự như đối tượng Workbook mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu bài số 9. Worksheet là một đối tượng (Object), do đó nó cũng có các propertys và methods.

Chúng ta đã biết trong m…

BÀI 9. EXCEL VBA OBJECTS PHẦN 2 – ĐỐI TƯỢNG WORKBOOK

BÀI 9. EXCEL VBA OBJECTS PHẦN 2 – ĐỐI TƯỢNG WORKBOOK

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về đối tượng (Objects) trong VBA, Workbook là một đối tượng quan trọng trong Excel VBA. Workbook là đối tượng nên nó có thuộc tính (Propertys) và phương pháp…

Bài 8.  EXCEL VBA OBJECT PHẦN 1 – GIỚI THIỆU

Bài 8. EXCEL VBA OBJECT PHẦN 1 – GIỚI THIỆU

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình ngày nay đều được gọi là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng. Mặc dù Excel VBA không phải là ngôn ngữ lập trình…

Bài 7      Select case…… End case

Bài 7 Select case…… End case

Select case…… End case cũng thường được dùng cho những câu lệnh điều kiện, như bài trước chúng ta cũng làm quen với câu lệnh điều kiện If, tuy nhiên n…

Bài 6 Cách dùng  Do……Loop

Bài 6 Cách dùng Do……Loop

Có 4 loại vòng lập DO … Loop
a) Do While condition
Block of one or more VB statements
Loop
b) Do
Block of one or more VB statements
Loop While condition
c) Do Until condition
Block of one or more VB statements
Loop
d) Do
Block of…

Bài 5 Cách dùng vòng lập For  … Next Loop

Bài 5 Cách dùng vòng lập For … Next Loop

– Vòng lập rất hay được sử dụng trong VBA hay trong các ngôn ngữ khác vì chúng ta có thể lấy tất cả các dữ liệu thông qua nó.

– Có 2 loại vòng lập…

Bài 4 Dùng if then else trong VBA

Bài 4 Dùng if then else trong VBA

If Điều kiện 1 Then
Biểu thức 1
Elseif Điều kiện 2 then
Biểu thức 2
Else
Biểu thức 3
End If…

Bài 3 Hàm Msgbox và hàm inputbox

Bài 3 Hàm Msgbox và hàm inputbox

Hàm Msgbox là một hàm có chức năng thông báo cho người dùng và cho người dùng chọn lựa kết quả hay phương pháp thực hiện
Hàm Inputbox là một…

Bài 2. Làm việc với biến trong VBA

Bài 2. Làm việc với biến trong VBA

Biến (variables) là gì là một giá trị dữ liệu có thể thay đổi…