Danh mục:

Lập trình Website

Xoá vertex không cần thiết, làm giảm dung lượng dữ liệu

Xoá vertex không cần thiết, làm giảm dung lượng dữ liệu

Chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng công cụ để xoá các vertex trong các đối tượng không giam. việc này sẽ giúp các bạn l…

Bản đồ quy hoạch phường Bình An, thị xã dĩ an tỉnh bình dương

Bản đồ quy hoạch phường Bình An, thị xã dĩ an tỉnh bình dương

Bản đồ quy hoạch phường Bình an, thị xã dĩ an tỉnh bình dương đến năm 2020…

Bài 7 Get all Featuredatasets in Geodatabase

Code: Public Shared Function OpenFeaturedataset(ByVal workspace As IWorkspace) As DataTable Dim dt As New DataTable dt.Columns.Add(“Name”, GetType(String)) dt.Columns.Add(“Dataset”, GetType(Object)) Dim Emun As IEnumDataset = workspace.Datasets(esriDatasetType.esriDTFeatureDataset) Emun.Reset() Dim Ds As IDataset = Emun.Next While Not…