Bài 5 Cách dùng vòng lập For  … Next Loop

Bài 5 Cách dùng vòng lập For … Next Loop

– Vòng lập rất hay được sử dụng trong VBA hay trong các ngôn ngữ khác vì chúng ta có thể lấy tất cả các dữ liệu thông qua nó.

– Có 2 loại vòng lập: For … Next loop và Do … Loop

– Trong bài này chúng ta có tìm hiểu kỹ vòng lập For … Next Loop…