Bài 4 Dùng if then else trong VBA

Bài 4 Dùng if then else trong VBA

If Điều kiện 1 Then
Biểu thức 1
Elseif Điều kiện 2 then
Biểu thức 2
Else
Biểu thức 3
End If…

Bài 3 Hàm Msgbox và hàm inputbox

Bài 3 Hàm Msgbox và hàm inputbox

Hàm Msgbox là một hàm có chức năng thông báo cho người dùng và cho người dùng chọn lựa kết quả hay phương pháp thực hiện
Hàm Inputbox là một hàm có chức năng yêu cầu cho người dùng nhập thông tin cần truyền…

Bài 2. Làm việc với biến trong VBA

Bài 2. Làm việc với biến trong VBA

Biến (variables) là gì là một giá trị dữ liệu có thể thay đổi…