Quy định ký hiệu bản đồ địa chính

Quy định ký hiệu bản đồ địa chính

KÝ HIỆU BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 VÀ 1:10 000 được Ban hành kèm theo Thông tư số: /2009/QĐ-BTNMT năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường…