Bài 3 Tạo và chỉnh sửa trang trong website

Bài 3 Tạo và chỉnh sửa trang trong website

Để tạo và chỉnh sửa trang bạn đăng nhập vào trang quản trị web Hình 1. Quản lý các Trang  Cách tạo trang Bước 1: Vào Admin -> Pages (Trang) –> Add New (Thêm trang mới) Hình 2. Hướng dẫn tạo một Pages trong  Bước 2: Nhập thông tin: Tên trang, mô tả, thuộc tính trang…